X
تبلیغات
ابتدایی
 
 

هدف کلی

1)اهداف کلی

اهداف کلی در واقع درباره موضوع درس هستند که دارای افعال کلی و مبهم بوده وچهار چوب کلی درس را مشخص می کند و مادر اهداف جزئی و رفتاری هستند. اهداف کلی در قبل معمولاً با توجه به موضوع درس با توجه به فعالیت معلم یادگیری دانش آموز می نوشتند اما امروزه تاکید می شود در این اهداف بر خلاف گذشته باید در سطوح سه گانه نوشته شود که این سطوح شامل:

 1-سطوح شناختی

2- سطوح مهارتی

3-سطوح عاطفی (نگرشی ) می باشد.

که توضیحات سطوح و طبقات آن نیاز به بحث جداگانه ای دارد. اکثر معلمان در نوشتن این بخش از اهداف معمولاً به یک هدف کلی بسنده می کنند و ابعاد دیگر را در نظر نمی گیرند. مثلاً  بیماری های واگیر که فقط در سطح شناختی مطرح می شود و دو سطح دیگر را در بر نمی گیرد و بالطبع اهداف جزئی که از آن منتج خواهد شد فقط در سطوح شناختی بوده و اهداف مهمتر که به درد دانش آموز می خورد فراموش می شود لذا توجه می شود که در نوشتن اهداف کلی هر سه بعد در نظر گرفته شود مثلاً برای درس فوق می توان به این ترتیب نوشت.

هدف کلی

1) سطح دانشی (اشنایی با بیماری ها)

2) سطح مهارتی (توانایی مراقبت ازخود)

3) سطح عاطفی (رعایت مسائل بهداشتی)

همانطور که می دانیم اهداف کلی به اهداف کوچکتر تقسیم می شوند که اهداف جزئی نام دارد.

2)اهداف جزیی یا مرحله ای

عبارت است از مسیرها و مواردی که برای رسیدن به هدف کلی آموزش و به عنوان پیش نیاز باید پیموده شود. و پله هایی است که فراگیر باید پشت سر گذارد تا به یادگیری موردنظر برسد. برای مثال، وقتی هدف ما آموزش جمله سازی به کودک است، یکی از اهداف جزیی آموزش، کلمه می شود و هدف جزیی تر، آموزش حروف. بنابراین، هدف کلی معلم ایجاد یادگیری یک موضوع و یا متن خاص است و اهداف جزیی او که سلسله مراتب دارد، ایجاد یادگیری و یا ارزشیابی برای یادگیری های پیشین فراگیر نسبت به پیش نیازهای همان موضوع است.

3) اهداف رفتاری

اهداف رفتاری اهدافی هستند قابل وصول و مشاهده و قابل سنجش و ارزشیابی. در واقع اهدافی هستند که معلم انتظار دارد دانش آموزان در طول تدریس یا پایان تدریس به آن برسند و معلم با مشاهده آن رفتار میزان کسب هدف ها را مشخص می کند پس در اهداف رفتاری (قابل وصول- مشاهده قابلیت ارزیابی) نکات اساسی هستند و به همین جهت این اهداف به صورت جمله هایی نوشته می شود که دارای افعال رفتاری باشد. البته برای نوشتن یک هدف رفتاری کامل باید چهار ویژگی باشد که عبارتند از:

1. مخاطب داشته باشد.

2. با فعل رفتاری بیان شده باشد.

3. شرایط داشته باشد.

4. درجه و معیار داشته باشد.

هر چند نوشتن اهداف با این ویژگی ها مشکل می باشد ولی باعث ارزیابی دقیق خواهد شد ولی بند 1و2جزء ضروریات اهداف رفتاری هستند. البته افعال بسیار زیاد هستند و هر طبقه ای فعل خاص خود را می خواهد. فقط به یک مثال در مورد فعل رفتاری و غیر رفتاری بسنده می کنیم.

 

1. دانش آموز سه مورد از راه های انتقال بیماری را نام می برد. (فعل رفتاری)

2. دانش آموز راه های انتقال بیماری را می داند. (فعل غیر رفتاری)

 

در جمله اول: از طریق صحبت کردن و گفتن راه های آن ما متوجه می شویم که او به هدف رسیده است یا نه.

اما در جمله دوم ما از کجا بفهمیم که دانش آموز راه های انتقال بیماری را می داند چرا که از او هیچ رفتاری که حاکی از دانستن باشد از او سر نمی زند.

یکی از راه های تشخیص افعال رفتاری وغیر رفتاری بررسی فعل های هر هدف است. هدف رفتاری هم مثل اهداف کلی باید در سه حیطه و در راستای اهداف کلی نوشته شود تا پرورش همه ابعاد ذهنی جسمی و عاطفی دانش آموزان مد نظر باشد وارد معلومات صرف به درجات بالاتر یعنی کسب مهارت ونگرش مثبت را پیدا کنند.

                                                     نام درس : مبارزه پنهان

 

اهداف کلی: (شناختی )

 

الف: آشنایی با بیماری ها 

   

اهداف رفتاری:                                                    

                                       1.عوامل بیماری زا را نام می برد.

                                       2.تفاوت ویروس و باکتری را توضیح می دهد.

                                       3.راه های انتقال بیماری را با مثال شرح می دهد.

 (مهارتی)

 

ب: توانایی مراقبت از بدن خود

 

اهداف رفتاری: 

 

1.در آزمایشگاه باکتری ها را با میکروسکوپ مشاهده و شکل آنها را ترسیم می کند.

         مکان                        شرایط                      معیار         فعل رفتاری

2.در مورد چگونگی راه های انتقال بیماری تحقیق می نویسد.

3. آزمایشات کتاب را در گروه و زیر نظر معلم انجام می دهد.

 

                                            (عاطفی)

 

ج: رعایت مسائل بهداشتی

 

اهداف رفتاری: 

 

1. در هنگام بیماری از انتقال آن به دیگران جلوگیری می کند.

2. از وسایل شخصی مانند دستمال لیوان استفاده می کند.

3. همکاری لازم با اعضاء را دارد.

 

 

لازم به ذکر است که اهذاف شناختی معمولا سریع الوصول هستند و درکلاس از دانش آموزان سر می زند اما برخی از اهداف مهارتی یا نگرشی ممکن است دستیابی به آن نیاز به زمان بیشتری داشته باشد مانند: نوشتن تحقیق که انجام آن در همان جلسه امکان پذیر نیست. 

تعیین روش تدریس: 

روش تدریس بمانند جعبه ابزاری هستند که هرچه ابزار آنان بیشتر شود کار مکانیک نیز راحتتر خواهد بود چرا که برای هر پیچی آچار خاصی می خواهد. جعبه ابزار معلم هم روش های تدریس هستند هرچقدر معلم به انواع بیشتری از روش های تدریس مسلط باشد توانمندی اش در تدریس بالا خواهد بود. معلم هایی که به روش های تدریس احترامی قائل نیستند بمانند مکانیکی هستند که برای باز کردن هر پیچی از انبر دست استفاده می کنند آیا همه پیچ ها باز خواهد شد؟ آیاپیچ ها سالم خواهند بود؟ اعتقاد بر استفاده از یک روش برای همه موضوعات بزرگترین اشتباه است. انتخاب روش تدریس با توجه به میزان اطلاعات معلم از روش های تدریس موضوع تدریس تعداد دانش آموزان و شرایط و امکانات مدرسه خواهد بود. روش های تدریس بسیار متنوعند که مطرح شدن هر کدام فصل جداگانه ای می خواهد. آنچه که مهم است هر روش مراحلی دارد بنابراین در استفاده از روش ها پایبند بودن به مراحل بسیار اهمیت دارد. معلم نمی تواند ابتدایش را انتخاب و آخرش را نادیده بگیرد. در جشنواره به کرات دیده شده معلم در انتخاب روش تدریس نام چند نوع روش را نوشته ولی در اجرا و توضیحات آن بسیار متفاوت عمل نموده است توصیه می شود برای تدریس بیش از دو یا سه روش انتخاب نشود چرا که تلفیق این سه روش در کلاس بسیار وقت گیر بود و مهارت خاصی می خواهد چه برسد به اینکه در انتخاب روش نام چند روش را می نویسد مانند: روش های همیاری- پرسش و پاسخ سخنرانی مشارکتی و....

جمله بالا نشان می دهد که معلم اطلاعی از روش ها ندارد بلکه واژه ها را می شناسد گذشته از آن برخی از واژه های بالا روش نیستند. مثلا : روش فعال نام یک روش تدریس نیست بلکه به هر روشی که دانش آموز در آن فعایت و مشارکت دارد فعال نامیده می شود یا روش های همیاری بسیار کلی و خود شامل چندین روش تدریس می باشد. داوران جشنواره با دیدن فقط این بند در مهارت معلم شک می کند و دیگر قسمت ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. پس معلم با اطلاع از روش ها آنها را انتخاب کرده و برای تدریس و چگونگی استفاده از آن برنامه ریزی می کند.

وسایل کمک آموزشی:

انتخاب وسایل کمک آموزشی بر اساس امکانات و شرایط خواهد بود اما مهمترین آن انتخاب بر اساس چگونگی روش تدریس خواهد بود. مثلا: وقتی روش تدریس آزمایشگاهی است باید وسایل متناسب آن روش نوشته شود و این وسایل را در روز تدریس با خود به کلاس یا آزمایشگاه بیاورد یا قبلا ً با متصدی آزمایشگاه هماهنگ نماید تا در روز تدریس دچار مشکل نشود البته در انتخاب وسایل به سادگی و قابلیت در دسترس بودن مورد توجه قرار گیرد. مثلاً در موضوع بالا وسایلی مانند میکروسکوپ لامپ های آزمایشگاهی دستکش  مهارت های موضوع به درس ابتدا باید آماده شود و اگر این وسایل در دسترس نباشد معلم باید روش تدریس خود را عوض نموده و متناسب با امکانات سازماندهی کند. 

ارزشیابی بر سه نوع است: 

1.ارزشیابی تشخیصی

2. ارزشیابی تکوینی

3. ارزشیابی پایانی

ارزشیابی تشخیصی:    این نوع ارزشیابی قبل از شروع تدریس انجام می شود و میزان آمادگی دانش آموزان برای ورود به درس جدید مشخص شود که شامل دو بخش است:

 

الف)ارزشیابی از درس گذشته که در واقع یک سوم وقت ارزشیابی به این قسمت اختصاص دارد.

ب)تعیین رفتار ورودی: یعنی ارزشیابی از مفاهیم گذشته مربوط به درس جدید است.

مثلاً: دانش آموزان در پایه های قبل با بیماری ها وعوامل بیماری زا اطلاعاتی دارند یا ممکن است اطلاعات را از محیط گرفته باشند ما از طریق آزمون رفتار ورودی نقطه شروع تدریس را معین می کنیم اطلاعات دانش آموزان نسبت به نقطه شروع تدریس به سه صورت است:

 

1. یا از نقطه تدریس خیلی فاصله دارد.

2.یا روی نقطه تدریس است.

3.یا بالاتر از نقطه تدریس است.

 

پس معلم از طریق این ارزشیابی چگونگی تدریس خود را مشخص می کند. بنابراین تدریس او به این صورت خواهد بود: 

1.یا تدریس همراه با اطلاعاتی بسیار ساده تر از مفهوم خواهد بود.

2.یا بر اساس مفاهیم و اطلاعات درس تدریس خواهد کرد.

3.یا اینکه با اطلاعاتی در سطح بالا تر تدریس خواهد کرد.

بنابراین رفتار ورودی بر اساس نظریات ساخت شناختی آزوبل مفاهیم گذشته با مفاهیم آینده مرتبط می کند و ساخت شناختی پیچیده تری را به وجود می آورد و این بسیار قابل اهمیت است و گاهاً دیده می شود معلمان فقط به سؤال از درس گذشته بسنده می کنند و از مفهوم گذشته چیزی نمی پرسند این امر باعث می شود پیوستگی بین مطالب بوجود نیاید بنابراین در این مرحله معلم هنر مند باید سؤالات اساسی از مفهوم جدید را بپر سد تا مشخص شود اطلاعات دانش آموزان تاچه حد است.

ارائه درس:

شامل دو قسمت است: 1. ایجاد انگیزه 2. تدریس

الف) ایجاد انگیزه: ایجاد انگیزه می تواند هر نوع فعالیتی باشد مشروط به اینکه باعث کنجکاوی و علاقمندی دانش آموزان به شروع تدریس شود مانند: گفتن داستان شعر سؤال چیدن وسایل پوستر و... هنر معلم در آن است که بتواند پس از تعیین رفتار ورودی بلا فاصله آن را با فعالیتی جهت ایجاد انگیزه ارتباط دهد و دانش آموز را مشتاق به یادگیری نماید. 

تدریس: 

این قسمت در واقع هسته اصلی فرایند یاددهی و یادگیری است معلم تدریس خود را متناسب با روش تدریس انتخابی امکانات و شرایط موجود با در نظر گرفتن اهداف رفتاری و مفاهیم اصلی آغاز می کند. آنچه که در تدریس بسیار حائز اهمیت است این است که اولاً معلم باید مقید به مراحل تدریس انتخابی باشد چرا که هر روش تدریس مراحلی دارد که معلم ناگزیراز آن است. ثانیاً در تدریس مفاهیم و اهداف نوشته شده گفته شود تا در پایان تدریس بتوانیم ارزیابی کنیم.  

ارزشیابی تکوینی:

در این مرحله معلم در پایان تدریس به ارزشیابی از مفاهیم گفته شده می پردازد تا مشخص شود یادگیرندگان تا چه حد به اهداف مورد نیاز رسیده اند. اهداف رفتاری می تواند سؤالات مناسبی جهت ارزشیابی تکوینی باشد.

در تعریف ارزشیابی تکوینی باید بگوییم:

که ارزشیابی تکوینی آن نوع ارزشیابی است که معلم در پایان تدریس از دانش آموزان انجام می دهد تا بتواند: الف) از تدریس خود بازخوردی دریافت شود در صورت وجود نقص آن را اصلاح نماید.

ب) در کدام قسمت از مطالب دانش آموزان مشکل یادگیری دارند به صورت ساده تری بیان شود بنابراین ارزشیابی تکوینی در واقع ارزیابی معلم از جریا ن تدریس خود است.

فعالیت های تکمیلی:

در این مرحله معلم جهت جبران نارسایی تدریس خود فعالیتی طراحی می کند تا از این طریق بتواند به جبران کاستی ها بپردازد.

ارائه تکلیف:

تکلیف می تواند به صورت فردی یا گروهی باشد.

معلم در جهت تثبیت یادگیری فعالیتی را طراحی می کند تا دانش آموزآن را در کلاس و معمولاً در خارج از کلاس انجام می دهد البته این نوع تکلیف باید کیفی باشد و بهتر است معلم یک تکلیف فردی و یک تکلیف گروهی طراحی نماید.

 

منبع

http://mohsenforoutan.blogfa.com/8512.aspx

نام درس: بخوانیم پایه پنجم گل هایی از گلزار ادب

اهداف

هدف های کلی:1) آشنایی فراگیران با گزیده ای از آثار ارزشمند ادبی کهن ایران (دانستنی)

2) ایجاد نگرش مثبت نسبت به برخی از خصایل پسندیده اخلاقی (نگرشی)

هدف های جزیی: 1) ترجمه حکایت های درس را به نثر امروز می داند.

2) از اهمیت ادب آموزی آگاه است.

3) روخوانی از درس را می تواند به خوبی انجام دهد.

4) از اهمیت عدم بدرفتاری به والدین آگاه است.

5) رازداری را به عنوان یک صفت پسندیده می شناسد.

6) از اهمیت دعای مادر در حق فرزند آگاه است.

7) حکایت نیکی و جوانمردی را به نثر امروز بیان کرده و با یک نمایش کوتاه اجرا می کند.

8) شعرهای درس را با آهنگ متناسب می خواند.

هدف های رفتاری: 1) متن درس را بصورت روان می خواند (دانشی حیطه شناختی).

2) با همکاری در گروه حکایت ادب آموزی لقمان را به نثر امروزی بیان می کند (هوش برون فردی حیطه شناختی).

3) شعر حکایت را ا آهنگ متناسب می خواند (هوش موسیقیایی حیطه عاطفی).

4) حکایت غرور جوانی را به نثر امروز توضیح می دهد (هوش لفظی زبانی حیطه شناختی).

5) در مورد اهمیت رفتار احترام آمیز و عدم بدرفتاری به والدین توضیح می دهد (هوش لفظی زبانی حیطه شناختی).

6) اهمیت رازداری را با توجه به مفهوم حکایت بیان می کند (هوش لفظی زبانی حیطه شناختی عاطفی).

7) در مورد اهمیت دعای مادر در حق فرزندان صحبت می کند (هوش لفظی زبانی حیطه شناختی).

8) حکایت نیکی و جوانمردی را در قالب یک نمایش اجرا می کند (هوش بدنی حرکتی حیطه روانی حرکتی).

رسانه های آموزشی

استفاده از پروجکشن برای دیدن تصاویر آرامگاه سعدی، کتاب سعدی و عطار، برگه ی سؤال و پاسخ

روش های یاددهی-یادگیری و مدل چینش کلاس

الگوی همیاری، روش اعضای تیم، پرسش و پاسخ

عنوان

فعالیت های معلم

فعالیت های دانش آموزان

زمان

فعالیت های مقدماتی

سلام و احوال پرسی با بچه ها؛ امروز همه شاد و سرحال هستید. می بینم که همه حاضر و آماده هستند. (فاطمه هم که جلسه قبل مریض بود امروز خوبِ) دخترم حالت بهتر شده.

پاسخ به سلام و احوال پرسی

َ6

خوب تکالیف جلسه قبل را که بیان یک داستان کوتاه از زندگی شیخ مرتضی انصاری بود به من تحویل دهید.

ارائه تکالیف

خوب بچه ها، حالا با برداشتن کارت هایی که نام گروه و شماره شما روی آن نوشته شده، در گروه ها قرار بگیرید.

(نام سه گروه: سعدی، عطار، گلستان) شماره های هر گروه از یک تا پنج است؛ مدل کلاس بصورت U (یو).

چینش کلاس به صورت 3 گروه 5 نفری به شکلU با برداشتن کاغذ های رنگی.

بچه ها با برداشتن کارت ها در 3گروه 5نفری قرار می گیرند و هر گروه از شماره 1 تا 5 نام گذاری شده اند.

ارزشیابی رفتار ورودی و ایجاد انگیزه

ارزشیابی ورودی:

1)در مورد سعدی هر چه می دانید بگویید؟

2)مفهوم عبارت «صبحدم از عرش می آمد خروش عقل گفت

                  قدسیان گویی که شعر حافظ از بر می کنند» چیست؟

3)سؤال از درس جدید «نگویند از سر بازیچه حرفی

                                                     کزان پندی نگیرد صاحب هوش»

 

پاسخ فراگیران

 

پاسخ فراگیران

سؤال مربوط به درس فراگیران را مورد بررسی قرار می دهند.

 

َ6

ایجاد انگیزه:

پخش تصاویری از سعدی، عطار و آرامگاه آنان روی پرده همچنین عنوان درس و کتاب گلستان

جلب توجه فراگیران و توجه به تصاویر

ارائه محتوا آموزشی همراه با ارزشیابی مستمر (سازنده)

پس از قرار گرفتن دانش آموزان در گروه های خود معلم درس را به 5قسمت مساوی تقسیم کرده و به هر یک از گروه ها از شماره 1 تا 5 یک قسمت درس را به آنان واگذار می کند که بخوانند و معنی و مفهوم حکایت را در موقع مناسب بیان کنند.

شماره 1 گروه ها                  حکایت لقمان

شماره 2 گروه ها                 حکایت غرور جوانی

شماره 3 گروه ها                 حکایت رازداری

شماره 4 گروه ها                 دعای مادر

شماره 5 گروه ها                 جوانمردی

بعد از صرف زمان داده شده، 5 دقیقه معلم از شماره 1 گروه ها می خواهدکه در یک گروه جدید قرار گرفته به عنوان گروه شماره 1 و مطلب خوانده شده را برای هم توضیح و تعریف کنند و همین کار برای سایر شماره های گروه ها نیز انجام می شود.

-معلم به گروه ها سرکشی می کند.

-بعد از زمان 7دقیقه دوباره به گروه قبلی خود بازگشته و مطالب را اعضای گروه خود توضیح دهند.

-معلم به گروه ها سرکشی می کند و به سؤالات احتمالی پاسخ می گوید.

-گروه ها به مدت 7دقیقه در گروه خود به توضیح مطالب خود برای اعضای گروه می پردازند.

-و معلم بعد از خاتمه توضیحات گروه ها به هر فرد سؤالاتی می دهد که باید به آنها بصورت فردی پاسخ دهد.

معلم کلید سؤالات را در اختیار هر دانش آموز قرار می دهد تا با پاسخ های خود مطابقت دهد و در گروه در مورد نحوه پاسخ گویی گفت و گو کنند و به نقد کار تیم بپردازند و نمره فردی خود را در گروه با نمره فرد توضیح دهنده مقایسه کنند.

معلم به گرو ها سرکشی می کند و سؤالاتی از آنان می پرسد.

خواندن حکایت از روی کتاب گلستان

از روی درس خوانده می شود و به سؤالات احتمالی پاسخ داده می شود.

هر یک از اعضای گروه با توجه به قسمت مربوط شروع به خواندن مطلب خود می کند.

 

 

 

 

 

 

 

افراد گروه ها در گروه های جدید شماره 1-2-3-4-5 قرار می گیرند و به توضیح دادن برای هم مشغول می شوند.

 

از معلم سؤال می پرسند.

افراد گروه ها به گروه اولیه ی خود باز می گردند و به توضیح برای اعضای گروه خود می پردازند.

از معلم  در صورت لزوم سؤال می پرسند.

 

 

 

هر یک از افراد شروع به پاسخ گویی به سؤالات خود می کنند.

هر فرد پاسخ خود را با پاسخ کلید مطابقت می دهد.افراد گروه ها نمرات خود را با نمرات فرد توضیح دهنده مقایسه کرده و به نقد کار تیم خود می پردازند.

از معلم در صورت لزوم سؤال می پرسند.

 

با دقت به روخوانی درس توجه می کنند.

َ20

نتیجه گیری نهای

جمع بندی

معلم از هر گروه می خواهد تا یک قسمت درس را توضیح دهند. گروه سعدی حکایت لقمان و جوانمردی را بگویند و شعر را با آهنگ بخوانند.

گروه گلستان داستان غرور جوانی و رازداری را توضیح دهند.

گروه عطار دعای مادر را توضیح دهند.

گروه ها مشورت می کنند و به تبادل نظر برای توضیح درس می پردازند و یک نفر را به عنوان نماینده برای ارائه می فرستند.

َ4

بازخورد

از یکی از اعضای گروه سعدی خواسته می شود تا شعر رازداری را با آهنگ بخواند و یکی دیگر از اعضا مفهوم آن را بگوید.

تشویق معلم (کارت)

جملات محبت آمیز

از گروه عطار خواسته می شود داستان جوانمردی را با نمایش اجرا کنند- چرا بازرگان خواست پسرش رازدار باشد.

گروه گلستان دعای مادر را توضیح دهند.

تشویق دانش آموزان با اشعار ماه شدی ماه شدی زرنگ و دانا شدی.

پاسخ فراگیران

َ4

تعیین تکلیف

تکلیف فردی: برای یکی از حکایت ها نقاشی رسم کند و آن را بنویسد.

تکلیف گروهی: یکی از حکایت ها را برای نمایش در جلسه بعد حاضر کنند.

تکلیف عمومی: یک خاطره یا داستان در مورد یکی از حکایت ها بیان کنند.

یادداشت دانش آموزان

َ5

 

استفاده از این روش باعث شد که دانش آموز در مورد اهمیت رازداری، احترامات، دعای مادر در حق فرزند، حکایات نیکی و جوانمردی پی ببرد و با نمایشی توانستم اهمیت موارد نام برده را به دانش آموزان القاء کنم.

  نوشته شده در  ساعت   توسط مرضیه پورنعمت  | 

هدف های کلی: در بحث هدف کلی می توان گفت که هدف های کلی همان نتایج یادگیری هستند و با استفاده از فعل های غیر رفتاری نوشته می شوند وهر هدف کلی با چند هدف رفتاری تعریف می گردد. مشخص کردن هدف کلی درس باید با توجه به موضوع و محتوای درس مورد نظر،تعیین شود پس در هر برنامه درسی،هدف های خاصی مورد نظر است. ماهیت هدف پرتوافکن انتخاب روش هاست. برنامه ریزان درسی با تحلیل هدف های کلی وجزیی برنامه ریزی را شروع می کنند.

هدف های کلی آموزشی دارای 3 سطح هستند:

1.هدف های دوره تحصیلی

2.هدف های یک درسی در یک دوره

3.هدف های یک واحد تدریس  

در هدف های کلی:دانش آموزان مانند شهروندان در فرآیندی آزاد بطور هوشمندانه در جامعه فعالیت کنند.

مثال برای هدف های: وقتی که هدف های آموزشی، تقویت مهارت های اجتماعی و روابط انسانی در افراد است. با از الگوهایی مانند فعالیت های اجتماعی، پژوهش های گروهی و امثال آنهااستفاده شود چون از طریق آنها افراد برای برقراری ارتباط با دیگران وحل مسايل اجتماعی، مهارت ورغبت بیشتری به دست می آورند.

در علوم دوم دبستان هم در مبحث ماده چیست؟هدف کلی درس: آشنا شدن دانش آموزان با ماده وویژگی های ماده و حالات مختلف آن یعنی: جامد، مایع و یا در کتاب علوم تجربی دوم راهنمایی در پایان درس دانش آموز مفهوم کلی ماشین را می داند.

منبع: از کتاب برنامه ریزی درسی تألیف: دکتر حسن ملکی

اهداف کلی: انتخاب وتدوین اهداف کلی به مشخص کردن محدوده ی محتوای مورد بحث کمک می کند. وچون با وجود اهداف گلی معلم می تواند برای تدریس هر جلسه از درس خود محدوده ی خاصی را در نظر داشته باشد(ابتدا محتوای تمام جلسات بطور منطقی در کنار هم قرار گرفته اند.) بنابراین خود بخود محتوا بطور صحیحی از ساده به پیچیده مطرح شده ودر هر جلسه معلم به قسمتی خاص از آن پرداخته واز تداخل مطالب با یکدیگر جلوگیری می کند. باتوجه به دلايل وجودی اهداف کلی، هرهدف  کلی  بایستی یک حالت کلی، مبهم وگنگ را دارا باشد و معمولاً بایستی پس از حصول چند هدف جزئی مورد دستیابی قرار می گیرد. هدف کلی زیر نمونه ی مناسبی از اهداف کلی است.

هدف کلی: آشنا کردن فراگیران با طراحی منظم آموزشی: همان گونه ملاحظه می شود، هدف حالتی گنگ ومبهم را داراست. مثلاٌ بدرستی معلوم نیست که در اینجا منظور از «طراحی منظم آموزشی، پرداختن به کدام یک از جنبه های مربوط وتا چه حدودی است همین قدر معلوم می شود که معلم در این قسمت از تدریس خود صرفاٌ به بحث مربوط به طراحی منظم آموزشی پرداخته و وارد موضوعات دیگر نخواهد شد.

منبع: مقدمات تکنولوژی آموزشی تألیف : دکتر محمد احدیان.

  نوشته شده در  ساعت   توسط مرضیه پورنعمت  | 

مرکز تربیت معلم خدیجه کبری

کارشناسی ابتدایی 1

به او که هستی از اوست

بهمن90

مرضیه پورنعمت

موضوع:اهداف کلی

استاد: آتش روز

هدف های کلی آموزشی

هدف های آموزشی مقاصدی هستند که مبین تغییر مورد نظر در رفتار شاگردان هستند. هدف ها متفاوتند؛ برخی از آنها به آرمان های آموزشی ارتباط پیدا می کنند، برخی به منزله ی اصولی هستند که منجر به نتیجه ی دلخواه می شوند و برخی دیگر فعالیت و عمل را در فرایند آموزش مشخص می کنند. به آن دسته از اهداف آموزشی که به صورت عبارت های کلی بیان می شوند، هدف های کلی آموزش گفته می شود؛ مانند مثال های زیر:

-         آموزش وپرورش باید توانایی های ذهنی شاگردان را بپروراند.

-         درس «روشها وفنون تدریس » باید مهارت تدریس دانشجویان را تقویت کند.

معمولاً عبارت هایی که همچون عبارت های فوق، کلی بیان می شوند، هدف کلی را تشکیل می دهند؛ زیرا ممکن است افراد برداشت های متفاوتی از آن ها داشته باشند. این عبارت ها تغییر مطلوبی را که باید در رفتار شاگردان ایجاد شود مشخص نمی کنند و هنگام ارزشیابی پیشرفت کار شاگرد، مشکلاتی را نیز پیش می آورند، یعنی هیچ وقت معلوم نمی شود که هدف ها تحقق یافته اند یا نه.

اگر چه این نوع هدف ها تصوری کلی به معلم می دهند، هنگام تدریس چندان کمکی به او نمی کنند و معلم نمی تواند آن ها را مستقیماً در فعالیت های آموزشی کلاس به کار گیرد؛ بنابراین، هدف های کلی آموزشی (هدف های نهایی آموزشی) هدف هایی هستند که به صورتی مبهم بیان می شوند و ممکن است در مقایسه با هدف های مرحله ای در مدت زمان بیشتری تحقق پذیرند. هدف های کلی آموزشی به آسانی قابل وصول نیستند و کوشش زیادی برای رسیدن به آن ها لازم است. اینگونه هدف ها، اصولاً تصویری از غایت های آموزشی به دست می دهد و ممکن است به عنوان نوعی انگیزه به کار رود. اگر چه برای رسیدن به آن ها نمی دانیم چگونه باید عمل کنیم، وقتی به آن ها می رسیم احساس غرور و موفقیت می کنیم.

با وجود اینکه در اکثر نظام های آموزشی به هدف های کلی توجه نمی شود، می توان اذعان داشت که هدف های کلی برای فعالیت های آموزشی هدف های پر ارزشی هستند. این هدف ها، فعالیت ها وهدف های مرحله ای و رفتاری را که در نهایت امر از نظر آموزشی با ارزش هستند، روشن می کنند و به آنها جهت و هماهنگی لازم را می بخشند و به معلم امکان می دهند تا تمام فعالیت های لازم را برای شاگرد طراحی کند، ولی معلم باید قبل از یک طراحی مؤثر، مراحل کار را که به شاگرد توانایی رسیدن به رفتارهای نهایی را می دهد، بشناساند.

مراحل تحلیل آموزشی

تبدیل هدف های کلی (نهایی) به هدف های جزئی

هدف کلی جهت عمومی فعالیت را تعیین می کند، ولی خود به تنهایی مراحل رسیدن به مقصود را مشخص نمی سازد. برای قابل استفاده کردن هدف های کلی، باید آن ها تجزیه کرد و به صورت هدف های جزئی(مرحله ای) در آورد؛ به عنوان مثال، برای رسیدن به این هدف کلی که «شاگرد باید ارزش های مذهبی را ارج بنهد»  باید تمام مرحله هایی را که لازم است شاگردان طی کنند تا به این هدف برسند، به طور واضح و صریح  مشخص کرد؛ یعنی باید هدف کلی را به چند جزء مشخص مانند طرح زیر تجزیه کرد. متاًسفانه، در بسیاری از برنامه های آموزشی، مخصوصاً در آن هایی که بدون توجه به اصول فن آوری آموزشی تهیه شده اند، هدف های کلی اغلب تجزیه نشده اند و برای رسیدن به مقصود نهایی هدف جزئی مشخص نشده است؛ به همین سبب، هدف های کلی نقش مهمی در کارکرد برنامه های آموزشی ایفا نمی کند.
  نوشته شده در  ساعت   توسط مرضیه پورنعمت  | 

تهیه کننده: مرضیه پورنعمت

استفاده از روش دریافت مفاهیم

تربیت معلم خدیجه کبری (س)

استاد: آتش روز

موضوع: ماشین ساده (درس علوم پایه پنجم)

کارشناسی ابتدایی1

گام اول: عرضه ی مطالب و شناسایی مفهوم

معلم: شما باید با دقت ایفای نقش دوستانتان را ملاحظه کنید و نکات مهمی در معرفی هر ماشین یادداشت نمایید.

من یک مفهوم را در ذهن خود دارم که در واقع ویژگی برخی از اهرم ها می باشد. وقتی دوستانتان خصوصیات اهرم ها را به گروه خود بیان می کنند که آن اهرم مفهوم مورد نظر من را داشته باشد با کلمه ی «بله» و اگر فاقد آن مفهوم باشد آن را با کلمه ی «نه» مشخص می کنم. شما باید با دقت در خصوصیات و نمونه های که در آن نام گذاری شده با «بله» مشترک است، فکر کنید و پس از دومین جواب «بله» از طرف من، فرضیه یا حدس خود را یادداشت نمایید و به تدریج، به آزمایش فرضیه های خود پرداخته تا مفهوم مورد نظر مرا پیدا کنید.

معلم از دانش آموزی که به جای اتومبیل ایفای نقش می کند می خواهد که توضیحات خود را شروع کند.

خانم معلم: خیر (یعنی این اتومبیل مفهوم مورد نظر معلم را دارا نیست.)

دانش آموز بعدی: من فرغون هستم و اهرمی که تکیه گاه آن بین نیرو و جسم قرار ندارد.

خانم معلم: بله (یعنی این نوع ماشین مفهوم مورد نظر معلم را دارا است.)

دانش آموز: دوچرخه؛ من یک ماشین هستم و اجزاء من که از به هم پیوستن چند ماشین ساده تشکیل شده است یک ماشین پیچیده است.

خانم معلم: خیر.

معلم: آزمونی صورت می دهد و از دانش آموزان می پرسد که چند نفر به مفهوم مورد نظر دست پیدا کرده اند؟ سه نفر دست خود را بالا می برند، معلم می گوید: کافی نیست و از بچه ها می خواهد به توضیحات خود ادامه دهند.

خانم معلم: نه.

دانش آموز: من کالسکه هستم و به صورت یک ماشین از من استفاده می شود.

خانم معلم: بله.

معلم می پرسد: کسی مفهوم مورد نظر مرا فهمیده؟ بیست نفر دست خود را بالا می کنند. معلم می گوید: کافی نیست بهتر است کار را ادامه بدهیم تا بقیه بچه ها نیز بهمفهوم برسند.

دانش آموز: وسیله ی بعدی پنکه است که پنکه موتور الکتریکی است و انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند.

خانم معلم: نه.

دانش آموز: سماور وسیله است که موتور الکتریکی دارد و بوسیله انرژی کار می کند.

خانم معلم: نه.

معلم می گوید: هر کدام که به مفهوم مورد نظر پی برده اید دست خود را بالا ببرد. این بار تقریباً همه ی کلاس دست خود را بالا برده اند.

خانم معلم: حالا که اکثر شما به مفهوم رسیده اید می توانید به ترتیب عقیده ی خود را بیان و فرضیه های همدیگر را رد یا قبول نمائید. (البته با استدلال مناسب)

گام دوم: آزمون دستیابی به مفهوم

در این مرحله دانش آموزان دریافت های مختلف خود از مفهوم را بیان می کنند و با بحث و بررسی و استدلال در مقابل یکدیگر فرضیه های اولیه را تأیید و یا رد می نمایند تا به مفهوم اصلی دست پیدا کنند.

دانش آموزان پاسخ های متفاوت می دهند.

* ما دو نوع ماشین داریم.

                  * دوچرخه یک ماشین پیچیده است.

* اهرم یک میله ی آهنی است.

                  * به تمام وسایلی مانند اهرم و سطح شیبدار ماشین می گویند.

* تمام وسایل نوعی اهرم هستند.

دانش آموزان به مفهوم اهرم که همان ماشین ساده است (همان چیزی که در ذهن معلم بوده است) پی می برند.

سرسره، کالسکه، قیچی، قرقره، فرغون، دربازکن و دستگیره در نوعی اهرم و ماشین ساده هستند.

گام سوم: تحلیل راهبردهای تفکر

پس از روشن شدن مفهوم مورد نظر معلم، در این مرحله دانش آموزان راهبردهای تفکر خود را که توسط آنها به مفاهیم دست یافته اند تحلیل و برای یکدیگر بازگو می کنند. به عنوان مثال بعضی از دانش آموزان پس از عرضه ی یک مطلب به آنها (شرح خصوصیات ماشین ساده یا ...) ابتدا در رابطه با کل موارد و ویژگی های مطلب فکر می کنند و به تدریج زمینه را محدود می سازند.

درواقع سه کارکرد اساسی دو وظیفه ی مهم معلم در این الگو عبارت است از : گزارش دادن، نشان دادن و ارائه مطالب اضافی.

                                                                          

بله

خیر

گاری

کالسکه

الاکلنگ

اتومبیل

دوچرخه

سشوار

 

                      

هست

نیست

دستگیره

قرقره

قیچی

پنکه

جارو برقی

رادیو

 

 

  نوشته شده در  ساعت   توسط مرضیه پورنعمت  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM